Priser


Den veiledende timeprisen ved kontoret er fra kr 1 800,- til kr 3 000,- eks mva. 
 
Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vår honorarberegning ikke nødvendigvis fastsettes alene på grunnlag
av antall timer og en fast timepris. Det vil iht Den norske Advokatforenings etiske regler også kunne tas
hensyn til bl.a. oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse og sakens utfall mv.
 
Ved mindre oppdrag med klart avgrenset omfang, kan det på forhånd avtales et fast honorar. Eventuelle gebyrer og andre utlegg kommer i tillegg.
 
Vanligvis faktureres oppdraget ved dets avsluttning. For større og løpende oppdrag faktureres det i terminer eller a-konto fakturaer.

Utlegg som klienten er ansvarlig for avklares med klienten før de pådras, med mindre dette er nevnt i oppdragsbekreftelsen      eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.