Arbeidsrett

 

Arbeidsretten er det regelverket som regulerer forholdene i arbeidslivet. I hovedsak kan dette rettsområdet oppdeles i to deler; den individuelle arbeidsretten og den kollektive arbeidsretten. Den førstnevnte del behandler det rettslige forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mens den sistnevnte del behandler avtalen mellom arbeidsgiverne, eller deres organisasjoner, og arbeidstakernes fagforeninger (tariffavtaler).

 

Arbeidsavtalen som legges til grunn er ikke alltid tilstrekkelig for å klargjøre partenes rettigheter. Dette må ofte suppleres av arbeidsinstruks, tariffavtaler, særavtaler og lovtekst. Dette rettsområdet kan av den grunn være sammensatt.

 

Arbeidsforhold og arbeidstvister må håndteres individuelt, og det er derfor viktig å søke juridisk rådgivning på et så tidlig stadium som mulig for å nå frem på riktig måte, og dermed også oppnå et best mulig resultat.

 

Vårt kontor bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i alle sider av arbeidsforholdet. Vi kan blant annet bistå ved ansettelser og inngåelse av arbeidsavtaler, nedbemanninger, omorganisering, oppsigelser og avskjed, herunder også bistand i forhandlingsmøter.