Erstatningsrett

 

Erstatningsrett omfatter rettsreglene som angir når en skade skal erstattes (erstatningsansvar), og med eventuelt hvor stort beløp (erstatningsutmåling). Erstatningsretten gir et krav om penger for økonomisk tap eller for ikke-økonomisk skade, slik at man utenfor kontrakt ikke kan kreve gjenstander som kompensasjon for dette. Dersom man lider tap som følge av inngått kontrakt, hører dette til under kontrakts-/avtaleretten. Det vil da være selve kontrakten, eller de kontrakts-/avtalerettslige reglene som regulerer erstatningsplikten.

 

For å kunne få erstatning utenfor avtaleforhold må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og årsakssammenheng mellom en konkret handling/unnlatelse, og skaden. I tillegg må skaden ikke være en usannsynlig, fjern eller atypisk følge av den skadevoldende handling eller unnlatelsen (spørsmål om påregnelighet og adekvans). Videre må heller ikke skadelidte ha medvirket til skaden eller akseptert risiko i en slik grad at erstatningsplikten etter en skjønnsmessig vurdering må anses for å ha falt bort.

 

I erstatningsretten er selve ansvarsgrunnlaget i stor grad regulert i såkalt ulovfestet rett. Dette vil si at man i stor grad må forholde seg til hva som tidligere er fastsatt i andre dommer. Utmålingsreglene er også i vesentlig grad trukket opp i rettspraksis.

 

Ved å søke juridisk bistand vil man kunne få en grundigere vurdering for om de erstatningsrettslige grunnvilkårene er oppfylt, og om man dermed har grunnlag for å kreve erstatning. En advokat kan bistå med å kartlegge rettspraksis for det konkrete tilfellet.

 

Vårt kontor tilbyr bistand i erstatningsrettslige saker, herunder også saker opp imot Norsk pasientskadeerstatning mm.