Barnevern

 

Denne type saker starter som oftest med at det kommer varsel om, eller at det akutt iverksettes, inngripen fra barneverntjenestens side. Det kan være viktig at advokat kontaktes på et tidlig stadium av prosessen, slik at saken både blir korrekt og balansert opplyst dersom det reises sak for Fylkesnemnda eller fattes akuttvedtak.

 

Eksempler på saker hvor advokatbistand kan være nødvendig:

 

  • Akuttvedtak
  • Omsorgsovertakelse
  • Tilbakeføring av barn/ungdom
  • Tvangsplassering av barn/ungdom med atferdsvansker

 

Barnevernssaker gir automatisk rett til fri sakførsel, og dermed gratis advokat straks det er fattet vedtak av barnevernet eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda. Dette uavhengig av inntekt og formue.

 

Et vedtak fra Fylkesnemnda kan bringes inn for tingretten til overprøving. Også her vil man innvilges fri sakførsel.

 

Vårt kontor bistår i barnevernssaker på ethvert stadium, og advokat Erling Flisnes har omfattende erfaring med denne type saker.