Privatrett (familierett, arv- og skifterett)

 

Familierett

 

Familieretten behandler tradisjonelt rettsreglene om ekteskap og forholdet mellom barn og foreldre (herunder også adoptivbarn). Reglene om ekteskapet omfatter blant annet regler om inngåelse og oppløsning av ekteskap. Ekteskapslovgivningen regulerer videre også det økonomiske forholdene mellom ektefellene – både under ekteskapet, og når formuen skal deles ved separasjon eller skilsmisse.

 

I forhold til reglene om barn og foreldre så regulerer disse blant annet hvordan foreldrene rettslig sett blir utpekt, deres ansvar og forpliktelser ovenfor barna samt også barnas stilling dersom foreldrene skulle flytte fra hverandre.

 

Arv- og skifterett

 

Når en person går bort, regulerer de arverettslige reglene hva som skal skje med vedkommende sine eiendeler og forpliktelser. Arveretten inneholder regler for hvordan dette skal gjøres, herunder blant annet hvordan arvingene utpekes, og hvem som skal få hva av det arvelateren etterlater seg.

 

I tillegg til at lovgivningen i stor grad regulerer hva som skal skje med arvelaterens eiendeler mv., står testamentet sentralt. Dersom avdøde har opprettet testament, vil fordelingen av arven ta utgangspunktet i det. Det er derfor viktig å ha utarbeidet et testamente som klart uttrykker testators vilje, for å unngå problemer og konflikter i forbindelse med skiftet.

 

Oppsummeringsvis utpekes arvingene etter norsk rett enten direkte av lov (legalarv) eller ved en disposisjon (testament) fra arvelaterens side (testamentsarv). I tilknytning til dette kan det oppstå en rekke juridiske spørsmål som må avklares i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning, og hvor juridisk bistand da kan være nødvendig.

 

Vårt kontor bistår på de fleste privatrettslige områder, og kan blant annet bistå med utarbeidelse eller rådgivning i følgende tilfeller:

 

  • Ektepakt
  • Testament
  • Samboeravtaler
  • Dødsboskifte (se arveoppgjør/bobehandling for nærmere om dette)
  • Felleseieskifte
  • Oppgjør mellom samboere
  • Forhandlinger og prosedyre