Strafferett

 

Som mistenkt eller siktet i en straffesak har man alltid rett til å la seg bistå av forsvarer. Ved varetektsfengsling vil alle kostnader til forsvarer dekkes av det offentlige, og dersom påtalemyndigheten tar ut tiltale og saken kommer opp for retten vil forsvarerbistand som hovedregel være uten kostnad for tiltalte. På etterforskningsstadiet er hovedregelen at mistenkte selv må betale for advokatbistand, men også her kan utgiftene søkes dekket av det offentlige dersom særlige grunner taler for det.

 

Den som er fornærmet i en straffesak har rett til å la seg bistå av en egen advokat (bistandsadvokat) på alle stadier av saken. I mange typer saker vil retten oppnevne bistandsadvokat på det offentliges bekostning, slik at bistanden er gratis for de fornærmede. Dette gjelder de fleste typer saker etter straffelovens sedelighetskapittel (herunder voldtekt, overgrep mot mindreårige mv.), saker om familievold og saker som gjelder grov vold mv.

 

I tillegg til spørsmålet om skyld og eventuell straffutmåling, kan en straffesak også omfatte spørsmål om erstatning til fornærmede, eller erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

 

Vårt kontor tilbyr bistand i alle typer straffesaker, og vi påtar oss oppdrag både som forsvarer og som bistandsadvokat. Advokat Erling Flisnes har omfattende og variert erfaring fra de fleste strafferettslige områder.