Tvisteløsning og prosedyre

 

Advokatene ved vårt kontor bistår klienter i tvistesaker ved alle rettsinstanser, samt også ved mekling i og utenfor domstolene.

 

Det søkes lagt en strategi tidlig i saksgangen, samt at klienten orienteres om svakheter og styrker ved den konkrete sak. Dersom den enkelte sak ikke lar seg løse ved mekling eller alternativ tvisteløsning, orienteres klienten om den løpende prosessrisiko det medfører å ta saken inn for domstolene. Advokatene ved vårt kontor har som mål å oppnå den beste mulige totalløsningen for klienten i den individuelle sak.

 

Våre advokater har omfattende og variert erfaring med opptreden for domstolene på alle de fagområdene vi tilbyr.