Fast eiendoms rettsforhold

 

Fast eiendoms rettsforhold, herunder blant annet tingsrett, er et juridisk felt som i hovedsak omhandler reglene vedrørende de materielle ting, løsøre og fast eiendom. Med materielle ting siktes det i denne anledning også gjerne til fordringer, men de formuerettslige forhold reguleres stort sett av obligasjonsretten. Blant temaer som faller inn under dette fagområdet er forholdet mellom parter i et sameie eller servituttforhold, hevdsreglene, reglene om tomtefeste samt nabolovgivning.

 

Det er vanlig å dele tingsretten inn i dynamisk- og statisk tingsrett.

 

Dynamisk tingsrett handler om hvordan rettigheter til tingene oppstår, overføres og går tapt.

 

Statisk tingsrett er den del av tingsretten som særlig behandler eiendomsretten og eierrådighetens innhold som leieretter, servitutter osv. Videre reglene om sameie og naborett, samt reglene om de begrensede rettigheters innhold. Kort fortalt er dette de reglene som er særlig aktuelle i rettsforhold der rettighetene allerede er etablert.

 

Viktige spørsmål som typisk oppstår er eierens rett til ressurser på egen eiendom, samt også grensetvister mellom naboer. Videre kan det eksempelvis nevnes tvister om sameie, servitutter og tomtefeste, seksjonering, hevd, naborett, ulovlig bruk av annen manns eiendom og rettigheter i eller over fast eiendom (f.eks.veirett, båtrett, naustrett, vassdragsrett, borett mv.). Det kan videre oppstå konflikter knyttet til allemannsretten og allmenningsretten. Et annet aktuelt felt er tvister hvor det offentlige griper inn i utøvelsen av den private eiendomsrett gjennom plan- og bygningsloven, konsesjonslovgivning mv.

 

Advokat Erling Flisnes har kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, og bistår i de fleste saker innen dette fagområdet. Vi tilbyr også juridisk bistand i anledning husleiesaker.