Forvaltningsrett

 

Forvaltningsrett er de rettsreglene som regulerer den offentlige forvaltning - altså den virksomhet som utøves av organer for stat eller kommune.

 

Med forvaltningsrett mener man i de fleste sammenhenger den alminnelige forvaltningsrett, som gjelder hele eller det meste av forvaltningen. På den annen side behandler den spesielle forvaltningsretten egne områder, som f.eks. skatte-, sosial-, trygde- og helserett.

 

Dersom man har fått et vedtak fra det offentlige som er til ugunst for deg som privatperson, regulerer forvaltningsloven f.eks. hvilke klagemuligheter man har, og eventuelt veien videre. Dette kan være vedtak som er fattet fra kommunalt- eller fylkeskommunalt organ, plan- og bygningsetaten, det offentlige velferdsapparatet mv.

 

Fristen for å klage er etter forvaltningsloven i utgangspunktet 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Det anbefales å kontakte advokat på et så tidlig som mulig stadium, slik at den berørte part kan orienteres om klage- og omgjøringsadgangen i det konkrete tilfellet.

 

Advokat Erling Flisnes har erfaring fra forvaltningsrettens område, og som kan rådføres for hvilke muligheter man har som part, dersom man står ovenfor en avgjørelse fra den offentlige forvaltning. Vi bistår blant annet også ved utarbeidelse av den konkrete klagen, for å kvalitetssikre at alle relevante momenter kommer med, og at prosessen gjøres i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning.