Kontraktsrett/avtalerett

 

Kontraktsrett omhandler reglene om en kontraktsparts rettigheter og plikter etter at en avtale er inngått. Avtalerett omhandler på sin side reglene om gyldighet/ugyldighet av avtaler, fullmakt og tolkning av avtaler. Disse to nevnte rettsområdene er nært beslektet med hverandre.

 

Det anbefales å benytte seg av advokat dersom det skal etableres avtaler og settes opp

kontrakter for å få unngå unødvendige konflikter og erstatningsansvar. En advokat kan også bistå med rådgivning ved et eventuelt kontraktsbrudd. Det er viktig å kartlegge hvilke rettigheter og krav man kan ha dersom man som part er utsatt for et kontraktsbrudd.

 

I mange tilfeller berører kontrakts- og avtaleretten flere rettsområder samtidig, slik at juridisk kompetanse kan være nødvendig for å ivareta en tilstrekkelig og forsvarlig oversikt som avtalepart. 

 

Ved vårt kontor tilbyr vi bistand i kontrakts- og avtalerettslige forhold på ethvert stadium.