Erling Flisnes

Erling Flisnes er cand.jur. fra 1980. Han har vært privatpraktiserende advokat siden 1983.

Hovedarbeidsområde er plan- og bygningsrett, arbeidsrett, forretningsjus, familie-, arv- og skifterett, barnevernssaker, fast eiendom, gjeldsforhandlinger og konkurs, og strafferett.

Erling Flisnes har omfattende prosedyreerfaring og er fast forsvarer for Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Han har bl.a. prosedert i samtlige lagmannsretter i Norge og har også prosedyreerfaring fra Høyesterett.

Tidligere erfaring:

  • Ansatt ved juridisk avdeling i NVE
  • Politifullmektig ved Sunnmøre politidistrikt
  • Tidligere medlem av det Særskilte etterforskningsorgan for politisaker Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, i to perioder.

Telefon: 70 11 44 00
E-post: flisnes@flisnes.net 
Org.nr. 971 463 414 MVA