Helserett

 

Helserett er et juridisk fagområde som direkte eller indirekte angår svært mange mennesker, og som man høyst trolig har blitt, eller vil bli berørt av, på ett eller annet tidspunkt. Dette enten som pasient eller som pasientens nærmeste pårørende, helsearbeider, helsebyråkrat eller liknende.

 

Helserett er kort fortalt de rettsregler som er relevante i forhold til juridiske temaer og problemer som har, eller kan oppstå, på helsevesenets område. Den spesifikke helseretten knytter seg særlig til de sentrale helselover som regulerer pasienters rettigheter og behandlingsmuligheter, samt helsepersonells plikter. De reglene som knytter seg til legers erstatningsansvar, samt en del av den strafferettslige lovgivningen, er også viktige på rettsområdet.

 

I helseretten inngår det mange forskjellige disipliner på kryss og tvers av fagområdene. Erstatningsretten kan spille inn dersom det har oppstått feil som medfører skade. Strafferetten, som nevnt, kan fastsette normene for hva som f.eks. er ulovlig legeadferd, men også hjemle straff dersom det har funnet sted en ulovlig frihetsberøvelse mv. Forvaltningslovgivningen regulerer også potensielle vedtak som kan fattes, med påfølgende klage- og omgjøringsadgang som da finnes. Helseretten har også viktige overganger til f.eks. trygderetten, sosialretten etc.

 

Noen opplever også å bli tvangsinnlagt som følge av rusmisbruk eller psykisk sykdom. Det er da viktig at man vet hvilke rettigheter man har som pasient når man er underlagt disse tvangsbestemmelsene som finnes i helselovgivningen. Herunder blant annet den klage- og omgjøringsadgangen som finnes, og de instansene som kan behandle en slik klage.

 

Advokater ved vårt kontor har erfaring i å bistå klienter innenfor helserettens område. Blant annet opptrer advokater fra vårt kontor jevnlig i forhandlingsmøter for Fylkesnemnda ved behandling av tvangssaker.